Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzące działania Użytkowników na stronie internetowej grupaterytorium.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – TERYTORIUM sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000181379, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, REGON: 932955789 NIP: 8951803872
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem grupaterytorium.pl
 3. Użytkownik – osoba, która korzysta ze Strony.

§ 2
Pliki cookies

 1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji, tzw.  pliki cookies sesyjne. Istnieją też pliki cookies, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na stronie, są to tzw. pliki cookies stałe.
 2. Administrator wykorzystuje pliki sesji (przetrzymujące informacje na temat odwiedzonych podstron, grafik i stylizacji strony – wygasają po dwóch tygodniach). Wskazane pliki cookies są wykorzystywane w celu przyspieszenia działania Strony.
 3. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

§ 3
Inne technologie śledzące działania Użytkowników

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące narzędzia, śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 2. Dane zbierane poprzez wskazane w ust. 1 narzędzia są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi

Terytorium sp. z.o.o., jako administrator danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO poniżej przedstawia Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z Administratorem:

 1. Administrator danych osobowych:

TERYTORIUM sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce)

 1. Cel przetwarzania danych:
 • zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonywanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na:
 1. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie i planowanie rozwoju usług,
 2. prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Administratora,
 3. ustaleniu, obronie i dochodzeniu roszczeń związanych z umową z Administratorem.
 1. Odbiorcy danych:
 • osoby upoważnione przez Administratora będące jego pracownikami lub świadczące dla niego usługi na podstawie umów cywilnoprawnych
 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
 1. Okres przechowywania danych:

Okres obowiązywania umowy z Administratorem, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową z Administratorem. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:

 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych, ich usunięcia (co dotyczy danych przetwarzanych nie w celu wykonania nałożonego na Administratora prawnego obowiązku) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO

Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy wysłać żądanie na adres biuro@grupaterytorium.pl

 

 1. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników będących osobami kontaktowymi po stronie kontrahenta

 

Terytorium sp z.o.o., jako administrator danych osobowych pracowników i współpracowników będących osobami kontaktowymi po stronie kontrahenta, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO poniżej przedstawia Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Administratora z kontrahentem, na którego rzecz Pani/Pan pracuje:

 1. Administrator danych osobowych:

TERYTORIUM sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce)

 1. Kategorie przetwarzanych danych:

imię, nazwisko, email, numer telefonu

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych:

osoba kontaktowa lub kontrahent, dla którego osoba kontaktowa pracuje

 1. Cel przetwarzania danych:

cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na:

 1. bieżącej komunikacji Administratora z kontrahentem w celu zawarcia i realizacji umowy,
 2. prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Administratora,
 3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie i planowanie rozwoju usług,
 4. ustaleniu, obronie i dochodzeniu roszczeń przez Administratora związanych z umową z kontrahentem.
 1. Odbiorcy danych:
 • osoby upoważnione przez Administratora będące jego pracownikami lub świadczące dla niego usługi na podstawie umów cywilnoprawnych
 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
 1. Okres przechowywania danych:

okres obowiązywania umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń z umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:

 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych, ich usunięcia (co dotyczy danych przetwarzanych nie w celu wykonania nałożonego na Administratora prawnego obowiązku) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO

Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy wysłać żądanie na adres biuro@grupaterytorium.pl

 1. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.